Diễn ra đêm nhạc “Như cánh vạc bay” tưởng nhớ nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn nhân 20 năm ông rời “cõi tạm”