Đồng Tháp: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2023, tỉnh sẽ củng cố, nâng cao chất lượng, bổ sung Hò Đồng Tháp vào hoạt động của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hiện có; phấn đấu từ 40 – 50% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, nhằm từng bước xây dựng 02 loại hình nghệ thuật này trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, xây dựng phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ di sản.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 – 2023, tỉnh sẽ củng cố, nâng cao chất lượng, bổ sung Hò Đồng Tháp vào hoạt động của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử hiện có; phấn đấu từ 40 – 50% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp; xây dựng thí điểm 02 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cấp huyện tại 02 địa phương có phong trào mạnh là huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc.
Cùng với đó là tổ chức quảng bá, phổ biến Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp đến với cộng đồng ở nhiều thành phần, lứa tuổi; tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt cả về nội dung và hình thức để tổ chức đưa Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.
Giai đoạn 2024 – 2025, phấn đấu 50 – 70% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cấp xã; khuyến khích mỗi xã, phường, thị trấn thành lập 01 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp khóm, ấp; tiếp tục xây dựng mô hình hoạt động Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp cấp huyện ở 10 huyện, thành phố còn lại…
Trần Đạt