Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII năm 2021.

Theo đó, Liên hoan dự kiến diễn ra vào Quý 4/2021 tại Sơn La.

Theo BTC, Liên hoan định kỳ tổ chức 3 năm một lần, loại hình nghệ thuật này vẫn minh chứng được sức sống mãnh liệt trong sinh hoạt cộng đồng dân tộc Tày – Nùng – Thái và một số dân tộc khác qua các nghi lễ văn hóa tín ngưỡng và hình thức văn nghệ quần chúng.

Do vậy, Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống hát Then – đàn Tính của các dân tộc Tày – Nùng – Thái, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

M.Sơn